ο νόμος του Λύντς,…μετά την τροπολογία

Eth ski  18-9-13