Τζαβαρισμός, ηγεροντική ασθένεια του πολιτισμού

Eth ski  21-1-13